SALGS – OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER

Herunder ses PJ Productions salgs – og leveringsbetingelser. Skulle du uforventeligt have nogle spørgsmål, som ikke bliver besvaret via nedenstående, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os via info@pj-production.dk eller +45 86 81 23 75. PJ Production tager forbehold for trykfejl, ændringer, valutakurs, etc.

1. ANVENDELSE & GYLDIGHED

1.1
I det omfang følgende salgs – og leveringsbetingelser ikke er fraveget ved skriftlig aftale, sker enhver leverance på grundlag heraf. 

1.2
Med mindre skriftlig accept foreligger fra sælger, er enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers udbudsmateriale, ordre eller lignede, uden gyldighed.

2. TILBUD

2.1
Sælgers tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdagen, hvis ikke andet er aftalt. Købers accept skal være kommet frem til sælger inden acceptfristens udløb.

3. ORDRER

3.1
En ordre er først bindende for sælger, når sælgers ordrebekræftelse foreligger.

3.2
Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være sælger i hænde senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.

4. PRISER & FORSIKRINGER

4.1
Anførte priser er excl. merværdiafgift og andre lignende offentlige afgifter. Alle varer leveres Ex Works Incoterms 2000. Hvis der ikke er aftalt fragt, vil der med mindre andet er aftalt, sendes ufranko med normalt Danske Fragtmænd til den leveringsadresse, der er angivet på ordrebekræftelsen. Paller, rammer og anden nødvendig emballage faktureres til køber. Denne emballage kan efter aftale returneres og vil blive krediteret til gældende satser. Dokumenterede ændringer i valutakurser, toldtariffer eller andre omkostninger, der er indregnet i sælgers priser, og som indtræder efter sælgers afgivelse af ordrebekræftelse eller tilbud, og som har en forhøjende effekt på sælgers priser, debiteres som tillæg til anførte priser.

4.2
Køber er ansvarlig for at tegne og betale transportforsikring, hvis dette ønskes. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle transportskader.

5. ANNULLERING & ÆNDRINGER

5.1
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse, og da deraf afledte omkostninger er for købers regning.

5.2
Køber skal erstatte sælgers omkostninger og tab ved annullering, dog minimum et beløb, svarende til 10% af den aftalte købesum excl. merværdiafgift.

6. TOLERANCER

6.1
For ikke-tolerancesatte mål og dimensioner gælder sælgers standardtolerancer, som oplyses køber på forespørgsel.

7. LEVERANCENS OMFANG

7.1
Sælger er berettiget til over – eller underleverance på indtil +/- 5 stk. af den bestilte mængde ved større projekter.

7.2
Vægten, som sælger angiver er i kilo og er teoretisk og ikke bindende for sælger.

8. LEVERINGSTID

8.1
Leveringstiden er fastsat under forudsætning af, at alle specifikationer foreligger senest ved sælgers afgivelse af ordrebekræftelse. I modsat fald regnes leveringstiden fra tidspunktet, hvor sådanne specifikationer foreligger.

8.2
Såfremt sælger forlanger hel eller delvis forudbetaling, regnes leveringstiden fra tidspunktet, hvor sælger har det forudbetalte beløb i hænde.

8.3
Eventuelt overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til erstatning af nogen art.

9. AFKALD & SPECIFIKATION

9.1
Dersom afkald eller specifikation af købte kvantiteter ikke er sælger i hænde til aftalt tid, kan sælger vælge at hæve købet for den resterende del af leverancen eller at levere den resterende del af leverancen og fakturere køber herfor. Herudover har sælger krav på erstatning for sit tab, dog minimum et beløb, svarende til 10% af den aftalte købesum excl. Merværdiafgift for den del af leverancen, hvor afkald eller specifikationer har været sælger i hænde til aftalt tid.

9.2
Fremgår det ikke af aftalen, hvor lang tid efter afkald eller specifikation levering skal ske, skal sælger levere snarest muligt efter modtagelsen af købers afkald eller specifikation.

10. BETALING

10.1
Betaling skal ske i henhold til de betalingsbetingelser, der er fastsat af sælger i henhold til individuel kreditvurdering/debitorforsikring. Sælger forbeholder sig retten til at ændre aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse.

10.2
Betaling skal være sælger i hænde senest på forfaldsdagen eller, hvor denne er en lørdag eller helligdag, på førstkommende hverdag derefter. Enhver forsinkelse med betaling giver sælger ret til at tilbageholde yderligere leverance og frigøre sig for samtlige forpligtelser i henhold til den indgående aftale.

10.3
Enhver forsinkelse med betaling giver sælger ret til beregning af morarente med den morarentesats, der er fastsat til 2,4%.

11. EJENDOMSFORBEHOLD

11.1
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling herfor er sælger i hænde.

12. VÆRKTØJER

12.1
Værktøjer, som konstrueres og/eller produceres af sælger, udgør en del af sælgers maskinudstyr og tilbehør sælger. Dette gælder også tilfælde, hvor køber debiteres værktøjsomkostninger. Sælger forbeholder sig ret til uden forudgående henvendelser til køber at destruere værktøjer, der grundet købers manglende ordreafgivelse ikke har været anvendt i tre år.

13. SÆLGERS ANSVAR, KØBERS UNDERSØGELSESPLIGT & REKLAMATION

13.1
Sælger påtager sig herudover intet ansvar i forbindelse med rådgivning over for køber eller købers rådgiver i forbindelse med projektering, udarbejdelse af tegninger og øvrigt projektmateriale, ligesom sælger ikke er ansvarlig for, at en leverance egner sig til det påtænkte formål.

13.2
Med mindre andet er skriftligt aftalt, er det købers ansvar, at de leverede produkter overholder gældende regler og forskrifter. Kræves der specielle afprøvninger eller godkendelser, er disse ikke inkluderet i leveringsomfanget, med mindre dette fremgår af tilbud og ordrebekræftelsen. 

13.3
Købers reklamation over en mangelfuld leverance skal fremsættes skriftligt over for sælger straks efter, at manglen er eller burde være konstateret. Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af, at leverancen er kontraktmæssig. 

13.4
Er en leverance mangelfuld, er sælger berettiget til at afhjælpe manglen ved at foretage omlevering af den mangelfulde leverance. Såfremt omlevering sker, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod sælger. Foretager sælger ikke omlevering, og hæves aftalen som følge af manglen, har køber krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til sælgers disposition. Yderligere krav, herunder meromkostninger, drifts – og avance tab, dagbøder eller andet tab som følge af den mangelfulde leverance, kan ikke gøres gældende mod sælger.

13.5
Såfremt sælgers ydelse består i forarbejdning af købers produkter, er sælgers ansvar begrænset til et beløb, svarende til det aftalte vederlag excl. merværdiafgift.

13.6
Modtager køber garantien fra sælgers underleverandører, kan køber eller dennes medkontrahenter ikke gøre garantien gældende mod sælger. Sælger transporterer derimod til løber sælgers mangels beføjelser mod underleverandøren. 

14. RETURVARER

14.1
Returnering af en leverance, som sælger har anerkendt er mangelfuld, sker for sælgers regning og risiko, såfremt sælgers instruktion vedrørende emballering og forsendelsesmåde overholdes af køber. Sælger afholder imidlertid alene omkostninger i forbindelse med returnering af defekte varer og emballage, såfremt køber forudgående kontakter sælger, for at denne kan disponere transporten. Transportudgifter, som sælger ikke forudgående har accepteret, er sælger uvedkommende. 

14.2
Returvarer skal returneres til sælger i original og ubeskadiget emballage, forsvarligt pakket. Såfremt den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, påhviler det køber at sørge for og bekoste forsvarlig emballering og pakning. 

14.3
Returnerer køber ikke en leverance på den måde, som er foreskrevet af sælger, og beskadiges leverancen som følge deraf, mister kunden rettet til at gøre mangelindsigelsen gældende. 

15. PRODUKTANSVAR

15.1
I det omgang intet andet følger af ufravigelig lovbestemmelser eller af det nedenfor anførte, fraskriver sælger sig ansvaret for produktskadet som følge af defekte ved sælgers eller købers produkter. Ansvarsfraskrivelsen skal dog ikke være gældende, såfremt skaden er forvoldt som følge af forsæt eller grov uagtsomhed fra sælgers side. Sælger er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.

15.2
Fremsætter tredjemand erstatningskrav mod køber, er denne forpligtet til straks at give skriftlig underretning herom til sælger samt til løbende at underrette sælger om erstatningssagens forløb.

15.3
Såfremt sælger sagsøges af tredjemand som følge af en opstået produktskade, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller at møde for den voldsgiftsret, som behandler det rejste erstatningskrav, eller ved en anden af sælger valgt domstol eller voldsgiftsret. 

15.4
Såfremt sælger pålægges produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for ethvert erstatningskrav, der går ud over sælgers ansvar efter punkt 15.1, samt sælgers omkostninger i forbindelse hermed. 

 

16. FORCE MAJEURE

16.1
Fore majeure foreligger, når sælger eller sælgers underleverandør forhindres helt eller delvist i at opfylde påtegne kontraktlige forpligtelser som følge af krig, mobilisering, borgerligere uroligheder, naturkatastrofer, strejker eller lock-out, svigtende forsyninger af råmateriale, brand eller anden ødelæggelse af sælgers produktionsapparat eller enhver anden ekstraordinær begivenhed, som hindrer eller begrænser sælgers sædvanlige produktionsgang, og som sælger hverken kunne eller burde forudse ved kontraktens indgåelse. 

16.2
Sælger kan i tilfælde af force majeure vælge at hæve den indgående aftale eller en del deraf eller at foretage levering snarest muligt efter, at hindringen for normal levering er bortfaldet. 

16.3
Sælger er i tilfælde af force majeure uden ansvar for tab hos køber som følge af manglende eller forsinket levering. 

17. LOVVALG & VÆRETING

17.1
Eventuelle tvistigheder afgøres i henhold til dansk ret ved Sø – og Handelsretten i København. International købelove nr. 733 af 7. december 1989 skal ikke være gældende mellem parterne. 

OM PJ PRODUCTION

PJ Production er en international virksomhed med store ambitioner, som står klar med en løsning til både små og store projekter. Vi går målrettet efter at visualisere vores samarbejdspartners ønsker og behov, hvilket gøres via gensidig respekt og længerevarende dialog. Kontakt os gerne, hvis vi sammen skal skabe fremtiden. 

KONTAKTOPLYSNINGER

Telefon: +45 86 81 23 75
Mail: info@pj-production.dk

Mandag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-14.00